Regulamin e-płatności

Niniejsze Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę określają podstawowe zasady świadczenia usług
przez Świadczeniodawcę, w ramach internetowego serwisu rezerwacji terminów wizyt.
Ilekroć, w niniejszych Ogólnych Zasadach Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę, pojęciom nie nadano odmiennego
znaczenia, mają znaczenie poniższe:
Cennik – cennik usług oferowanych przez Świadczeniodawcę, wprowadzony w ramach Serwisu (przy
wykorzystaniu Oprogramowania Medycznego) i podpisany elektronicznie.
Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę – niniejszy dokument, stanowiący wzorzec umowny,
w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określający zasady dokonywania rezerwacji terminy wizyty u
Świadczeniodawcy oraz świadczenia przez Świadczeniodawcę usług.
Pacjent – użytkownik Serwisu, korzystający z usług oferowanych przez Świadczeniodawcę.
Placówka – konkretna placówka (lokalizacja) Świadczeniodawcy.
Serwis – serwis internetowy, umożliwiający Pacjentom rezerwację terminu wizyty u Świadczeniodawcy.
Świadczeniodawca – podmiot świadczący usługi medyczne, oferujący Pacjentom możliwość rezerwacji terminu
wizyty w ramach Serwisu.
W ramach niniejszego Serwisu możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu wizyty u danego lekarza lub dla danej usługi u
Świadczeniodawcy (zamówienie usługi medycznej) w szczególności w celu zapewnienia Pacjentowi dostępności
odpowiednich zasobów Świadczeniodawcy, w tym lekarzy, w zarezerwowanym przez niego terminie.
Lokalizacja Placówki, w której odbędzie się zarezerwowana przez Pacjenta wizyta, wynika z danych zawartych w treści
rezerwacji. Podmiotem, do którego należy Placówka jest: NZOZ CENTRUM MEDYCZNE PRZYJAŹNI SP. Z O.O., ŻWIRKI I
WIGURY 4/5, 20-029 LUBLIN, REGON: 060662875, NIP: 7123222374. To z tym podmiotem Pacjent zawiera umowę na
świadczenie usługi w postaci zarezerwowanej wizyty.
Warunkiem skutecznej rezerwacji terminu wizyty może być konieczność uiszczenia przez Pacjenta zaliczki w kwocie 20,00zł lub przedpłaty pełnej ceny zarezerwowanej wizyty, zgodnie z Cennikiem udostępnionym przez Świadczeniodawcę,
niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji terminu, o ile wynika to z informacji zawartych w Serwisie.
Jeśli w ciągu 2 godzin od otrzymania przez Pacjenta wiadomości, zawierającej przekierowanie do serwisu płatności
elektronicznych, płatność nie zostanie dokonana i potwierdzona, nastąpi automatyczne anulowanie dokonanej przez
Pacjenta rezerwacji terminu wizyty. Umowa pomiędzy Świadczeniodawcą i Pacjentem zostaje zawarta z chwilą
potwierdzenia dokonanej płatności.
Cennik usług Świadczeniodawcy udostępniony jest w Serwisie. Cena za wizytę dotyczy wyłącznie usługi podstawowej
(wskazanej w procesie rezerwacji) i nie obejmuje w szczególności wynagrodzenia za wykonanie usług dodatkowych, w
tym wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia dodatkowych badań. W Serwisie może być udostępniony również
orientacyjny wykaz cen, wskazujący wyłącznie dolną granicę ceny usługi – w takim przypadku zaleca się Pacjentom
weryfikację cen wskazanych w Serwisie przed dokonaniem rezerwacji terminu wizyty – dzwoniąc na numer telefonu
wskazany przez Świadczeniodawcę. W przypadku braku wskazania cennika w Serwisie, wszelkie informacje o cenach za
świadczone usługi można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu wskazany przez Świadczeniodawcę.
Pacjent może odwołać zarezerwowany termin wizyty bez podania przyczyny, nie później niż na 7 dni przed tym terminem.
W takim przypadku Pacjentowi zwracana jest kwota wpłaconej zaliczki lub przedpłaty.
Odwołanie wizyty w terminie późniejszym niż wskazany w pkt 8 powyżej lub niepojawienie się Pacjenta u
Świadczeniodawcy w zarezerwowanym i nieodwołanym przez niego terminie wizyty, uprawnia Świadczeniodawcę do
zatrzymania kwoty wpłaconej zaliczki, a w przypadku dokonania przedpłaty całej ceny z tytułu wizyty – kwoty nie
mniejszej niż 20,00 zł, ale nie większej niż 30% ceny za wizytę z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 100 zł, chyba że Pacjent
udowodni, że niemożliwość pojawienia się u Świadczeniodawcy wynikała z siły wyższej w rozumieniu przyjętym w
orzecznictwie sądowym. W takim przypadku Pacjentowi otrzymuje zwrot zgodnie z pkt 8. Potrącana kwota zaliczki
stanowi rekompensatę związaną z koniecznością poniesienia przez Świadczeniodawcę kosztów obsługi procesu
rezerwacji i zapewnienia gotowości do świadczenia usług przez lekarza oraz udostępniania w tym celu pomieszczeń,
sprzętu medycznego i innej infrastruktury.
Świadczeniodawca może odwołać wizytę bez podania przyczyny nie później niż na 7 dni przed zarezerwowanym przez
Pacjenta terminem wizyty. Odwołanie wizyty w terminie późniejszym może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów (np.
choroba lekarza, awaria sprzętu medycznego). W przypadku odwołania wizyty przez Świadczeniodawcę,
Świadczeniodawca zwraca Pacjentowi całą kwotę wpłaconej zaliczki.
Wszelkie zwroty zaliczek, wpłaconych przez Pacjenta, dokonywane są w formie uznania na konto, z którego wpłynęła
należność, za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych.
Świadczeniodawca informuje, iż do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom, w
celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem
produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek
opieki zdrowotnej, nie stosuje się ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z jej art. 3 ust.1 pkt 7).
13.
14.
Z zastrzeżeniem pkt 12 powyżej, Pacjent ma prawo złożyć reklamację na świadczone przez Świadczeniodawcę usługi, w
formie pisemnej na adres korespondencyjny Świadczeniodawcy wskazany w pkt 4 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne
powinno zawierać co najmniej: dane kontaktowe reklamującego, informacje o numerze rezerwacji oraz krótki opis
zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia w
celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji, Świadczeniodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego.
Świadczeniodawca, po potwierdzeniu otrzymania zaliczki lub przedpłaty całej kwoty wynagrodzenia z tytułu
zarezerwowanej wizyty, wystawi stosowny paragon lub fakturę, także w formie elektronicznej, w szczególności na każde
żądanie Pacjenta zgłoszone w terminie 3 miesięcy od daty wpłacenia zaliczki. Ponadto w dniu wizyty zostanie wystawiony
paragon lub faktura końcowa, jeżeli zaliczka nie obejmowała pełnej ceny za wizytę. Dokumenty, o których mowa powyżej
będą dostępne do odbioru przez Pacjenta w lokalizacji Świadczeniodawcy.